0
Hem
Om projektet
Deltagare
Publikationer
Lšnkar
 

Förbättrad rostresistens

Projektmedlemmar: Prof. Jan Stenlid, Doc. Berit Samils

Sedan länge är rostsvamparna kända som allvarliga skadegörare på många jordbruksgrödor. Även i salixodlingar har angrepp av en bladrostsvamp (Melampsora larici-epitea) visat sig orsaka stor skada. För mottagliga sorter har man mätt upp produktionsförluster på upp till 40%. För att hålla en hög produktionsnivå i salixodlingar är det därför viktigt att de odlade sorterna är resistenta mot bladrosten. Ett problem är att den svamp som orsakar bladrosten på Salix har en mycket stor förmåga att förändra sig och övervinna växtens resistens. Detta gäller speciellt för den typ av resistens som styrs av enstaka gener och som ofta finns i förädlade grödor. Man vill därför kunna utnyttja resistens som kontrolleras av flera gener och därför gör det mer komplicerat för svampen att anpassa sig. Man kan säga att målet är att de odlade salixsorterna skall ha en så stor variation av olika resistensgener som möjligt och att dessa resistensgener skall kunna kombineras på olika sätt i de olika sorterna.

Vi arbetar nu med att ta fram molekylära markörer för de olika resistensgener som finns i Salix. För att identifiera resistensgenerna använder vi oss av salixfamiljer där vi odlat upp flera hundra plantor som är genetiskt olika men närbesläktade (syskon). Genom att göra kontrollerade infektionsexperiment i odlingskammare kan vi karaktärisera olika typer av resistensreaktioner inom dessa salixfamiljer. Vi har mätt t. ex. latensperiod och fruktkropparnas antal och storlek i svampangreppen. Vi har också gjort jämförande mätningar av rostresistens i fält på samma individer. Alla data på olika resistensreaktioner har sedan samkörts med de molekylära markörer som tagits fram för att göra genkartor för salixfamiljerna. Markörer som korrelerar med resistens kommer att användas för att undersöka vilka resistensgener som finns i olika salixsorter och för att göra urval för specifika resistensgener vid framkorsning av nya sorter.

infektionsexperiment

Ladda ner (utskriftsformat): pdf Förbättrad rostresistens (på engelska)

 

 

Uppdaterad 2016-11-29 |Berit Samils