0
Hem
Om projektet
Deltagare
Publikationer
Lšnkar
 

Test och applicering av markörer inom växtförädlingen

Projektmedlem: Bo Gertsson

Anknytna till projektet: Dr. Gabriele Engqvist

Hittills har växtförädlingen byggt på traditionella metoder med korsningar och fälturval. Stora framsteg har gjorts i form av ökad avkastning och samtidigt ökad motståndskraft mot viktiga skadegörare såsom bladrost och toppskadegörande insekter. Men ju längre förädlingen fortgår och ju större bredd i egenskaper som behövs i grödan desto svårare kommer det att bli att bedriva traditionell förädling. Projektet ”Hög och uthållig biomassaproduktion från Salix: Integrering av molekylärgenetik, ekofysiologi och växtförädling” syftar till att underlätta förädlingen för sådana egenskaper som man inte regelbundet och enkelt kan göra urval för i de svenska förädlingsfälten. DNA-markörer för sådana egenskaper tas fram och testas, först i särskilda kartläggningspopulationer och sedan i själva förädlingsmaterialet. Om förädlaren får tillgång till genmarkörer för flera olika egenskaper såsom resistens mot skadegörare och tolerans mot värme och torka, kan samtidiga tester och urval göras för alla dessa egenskaper på enskilda plantor i laboratoriet. Genom DNA-analyserna väljs bara de mest lovande fröplantorna ut för plantering i fält och vidare provning. För den allvarligast sjukdomen i Salix, bladrost, kan det också bli aktuellt att undersöka om det är en eller flera gener som ligger bakom resistensen som nu finns i förädlingsmaterialet. Det är önskvärt med många olika resistensgener i odlingarna så svampen får svårare att anpassa sig.

 

Uppdaterad 2016-11-17 |Berit Samils